Témata

Kaufland Bohnice

Iniciativa Proti Plotu sdružující občany Bohnic a Troji se snaží zabránit plánům teplického developera Jaroslava Třešňáka. Ten chce naproti Botanické zahradě v Troji a přímo pod okny místních obyvatel postavit nový hypermarket Kaufland. Přitom většina místních obyvatel s tímto záměrem nesouhlasí. Zúčastnil jsem se na místě plánované výstavby setkání s občany a vyslechl si jejich názory, z nichž jednoznačně vyplynulo, že si takovou stavbu v blízkosti svého bydliště nepřejí.  Setkal jsem se také s vedením české pobočky společnosti Kaufland a seznámil je se situací a negativním postojem místních obyvatel. Bohužel na svých plánech nehodlají nic měnit. Jedinou možností jak stavbě zabránit, je pokračovat v krocích v rámci povolovacího řízení. S iniciativou Proti Plotu věc nadále řeším.

Sídliště Ďáblice

Řadu let spolupracuji se spolkem Krásné Kobylisy, který se snaží o zlepšení budoucí podoby sídliště Ďáblice a brání plánům společnosti CPI Reality na demolici bývalých objektů občanské vybavenosti, tzv. “Včel”. Ďáblické sídliště tvoří ucelený urbanistický celek s dobrým dopravním spojením, dostatkem zeleně a původní veřejnou vybaveností. Patří tak k nejhodnotnějším sídlištím v Praze. Spolek Krásné Kobylisy se snaží zabránit, aby sídliště nebylo necitlivými zásahy developerů znehodnoceno. Společnou prací spolků, místních obyvatel i ÚMČ Praha 8 vznikla a byla schválena územní studie, která je podkladem pro další rozvoj sídliště. Dlouhodobě je v jejich úsilí aktivně podporuji. Sídliště Ďáblice je příjemné a zelené místo pro život a já věřím, že díky práci nás všech tomu tak bude i v budoucnu!

Letňanští družstevníci

V dubnu 2021 se na mne obrátili s prosbou o pomoc družstevníci SBD Stará náves, kteří se snažili o převod majetkového podílu města v bytových domech na družstvo. Přestože se obce ve smlouvách  zavázaly po dvaceti letech převést své majetkové podíly za symbolické částky na družstva, řada obcí a měst se následně takovému převodu bránila, a to byl i případ MČ Prahy 18. Družstevníci absolvovali řadu neúspěšných jednání, v průběhu let jsem je při těchto jednáních aktivně podporoval. Na posledním zasedání Magistrátu hl. m. Prahy byl převod schválen. Nyní bude opět na MČ Praha 18, aby tento problém vyřešila.

Výsadba stromů Čimice

 Na podnět obyvatelky Čimic, která již od roku 2015 neúspěšně žádala pražský magistrát o vysázení stromů v ulici Na Průhonu s cílem zmírnit hlukovou a prachovou zátěž z nedaleké křižovatky, jsem inicioval kroky směřující k řešení této záležitosti. Výsledkem mé intervence bylo, že správcovská firma nakonec koncem roku 2019 provedla výsadbu čtyř listnatých stromů. Pravidelně sledujeme, jak si vedou. Na přiložené fotografii ze září 2022 můžete vidět, jak se stromky výborně prospívají a přispívají k celkové kvalitě života všech.

Park Dlážděnka

V roce 2018 jsem podpořil pokračování projektu revitalizace parku Dlážděnka, se kterým mě oslovil stejnojmenný spolek. Následně jsem v roce 2019 park navštívil v doprovodu lidí ze spolku a probírali jsme aktuální situaci. První fáze revitalizace se totiž zdařila, nicméně poté projekt zpomalil a spolek “Park Dlážděnka” se potýkal s problémy a překážkami, bránícími dokončení revitalizace parku. Šlo zejména o majetkové vztahy k části pozemků. Spolku jsem pomohl v komunikaci s Magistrátem hl.m. Prahy ohledně vlastnictví pozemků, aby mohla revitalizace pokračovat. V průběhu let nastaly i další komplikace, nicméně v současnosti i díky aktivitě místních a některých politiků nic nebrání v cestě pokračování rekonstrukce parku dle původního architektonického návrhu, který zahrnuje i dětské hřiště. Stejně jako krásný výhled na Prahu obdivuji energii a nadšení místních obyvatel, kteří se snaží o zvelebení veřejného prostoru!

Bytový dům Pod sídlištěm

V roce 2020 se na mě obrátili občané  ve věci plánované výstavby bytového domu,  projekt „Kobylisy – bytový dům“ v ulici Pod Sídlištěm. V případě realizace této stavby by šlo o necitlivý zásah do stabilizovaného území s řadou negativ a došlo by ke zhoršení bezpečnosti a plynulosti dopravy. V blízkosti metra Kobylisy s navazující autobusovou dopravou bylo totiž plánované vyústění výjezdu z podzemních garáží křižující chodník na frekventovanou komunikaci, kde se pohybují denně tisíce chodců spěchajících na MHD. Takové řešení je přímo v rozporu s veřejným zájmem. Podnětu občanů jsem se věnoval a protože přes ministerstvo dopravy cesta nevedla, rozhodl jsem se ve věci interpelovat primátora. Na interpelaci odpověděl doc. Ing. arch. Petr Hlaváček náměstek primátora pro oblast územního rozvoje a územního plánu, který pouze konstatoval, že na postupu povolovacích orgánů neshledal žádné pochybení.

Nezdařená rekonstrukce bytů Vraňanská

V srpnu 2020 se na mě s žádostí o pomoc obrátili obyvatelé domu s byty určenými pro seniory v ulici Vraňanská. V květnu 2020 zde byly zahájeny práce na zateplení objektu a rekonstrukci balkonů, které měly být hotovy za 3 měsíce. Vysoutěžený zhotovitel a jeho subdodavatel zcela selhali. Obyvatelé domu žili v neutěšených podmínkách, nemohli používat balkony a předzahrádky, volně přístupné lešení jim stínilo a bránilo větrat. Nejhorší ale přišlo při zateplování střechy. kdy prudké deště způsobily vytopení řady bytů. Magistrát se snažil neúnosný stav opakovaně řešit se zhotovitelem, ten pouze sliboval nápravu a vymlouval se na probíhající pandemii. Vlastní vinou nakonec nebyl schopný rekonstrukci dokončit. Začátkem roku 2022 proto požádal magistrát o jednání o odstoupení od smlouvy o dílo. Objekt byl z velké části zrekonstruován, bylo třeba dokončit jen zbývající nedodělky, odstranit vady a dílo předat.

Na místě jsem se byl v průběhu rekonstrukce několikrát osobně podívat. Bohužel ani přes řadu jednání se správcovskou firmou, zhotovitelem i magistrátem se mi nepodařilo účinně pomoci. Ve vypjaté a dlouhotrvající situaci způsobující obyvatelům domu extrémní psychickou a fyzickou zátěž jsem se snažil alespoň drobně pomoci, například sháněním respirátorů v době vrcholící covidové pandemie.

Areál výzkumných ústavů Běchovice

V Areálu výzkumných ústavů v Běchovicích sídlí velké technologické firmy a výzkumné laboratoře. Areál je v soukromém vlastnictví, stejně tak účelová komunikace, na kteoru její majitel umisťuje desítky vraků a návěsy kamionů. Záměrně tak zhoršuje a omezuje dopravní obslužnost areálu. Často se stávalo, že do laboratoře byl přivezen materiál a kvůli překážkám na komunikaci se tam vůbec nedostal. Také zde byly umístěny i zchátralé obytné buňky, do kterých byli cíleně lákání lidé bez domova, aby tvořili nevábnou kulisu místním firmám. Areál jsem navštívil a osobně se přesvědčil o neúnosné situaci. Se stejným problémem se potýká velké množství subjektů po celé České republice. Řešením byla novelizace zákona o provozu na pozemních komunikacích, navržena senátorem Davidem Smoljakem, se kterým jsem v této problematice spolupracoval a kterou se nám podařilo prosadit. Návrh upravil pravomoci obcí při odstraňování vraků, silničních vozidel a pevných překážek na veřejně přístupných účelových komunikacích a tím pomohl částečně vyřešit problém nejen Běchovického areálu.

Ničení stromů v Letňanech

Spolek Zdravé Letňany, se na mne obrátil s upozorněním o likvidaci zeleně při výstavbě developerského projektu Element Letňany. Stavbě padly za oběť vzrostlé stromy v sousedství, a to jak vinou investora, tak i městské části. Státní dozorový orgán nebyl schopen účinně zasáhnout. Na základě informací od Spolku Zdravé Letňany jsem interpeloval ministra životního prostředí s tím,, jak by mohlo být postupováno v podobných případech, aby se situace neopakovaly. Ministr ve své odpovědi popsal jak se mohou občané stát účastníky správních řízení týkající se ochrany přírody. Znění odpovědí a postup si můžete přečíst po rozkliknutí.

Údržba jehličnanů v Kobylisích

Na základě žádosti občanů z ulice Ke Stírce v Kobylisích jsem podal na Magistrát hlavního města Prahy podnět k údržbě místní zeleně. Jednalo se o několik neudržovaných jehličnatých stromů na pozemku ve vlastnictví Magistrátu hl. m. Prahy, nacházejících se u nádob na tříděný odpad. Stromy ani okolní travnaté plochy nebyly nikým udržované a padající větve stromů ohrožovaly chodce. Na základě mého podnětu byla ze strany Magistrátu zjednána náprava a stromy jsou nyní udržováný, prospívají a nikoho neohrožují.